Visie

Groene Helden wil als samenwerkingsverband van ervaren en ondernemende professionals kennis gebruiken om samen met bewoners (organisaties) hun buurt te vergroenen. 

 

KATALYSATOR VOOR VERGROENING STEDELIJK GEBIED

Eén van de belangrijkste groene buurtinitiatieven waaraan zij mee hebben gewerkt is de Zeeheldentuin, een duurzaam ingerichte, openbaar toegankelijke stadstuin op een aan de Tasmanstraat te Den Haag gelegen braakliggend terrein. 

De Groene Helden hebben bij de ontwikkeling van de Zeeheldentuin en vanuit hun professionele loopbaan kennis en ervaring opgedaan in het ingewikkelde proces om van bewonersidee tot professionele uitvoering te komen. Dat willen we niet verloren laten gaan, maar juist gebruiken om soortgelijke groene buurtinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Aanleiding is de toenemende behoefte aan buurtparticipatieprojecten, aan stadstuinen en stadslandbouw. In plaats van een afwachtende houding, maken bewoners zich vaker sterk om zèlf de openbare ruimte in te richten naar behoefte van de wijkbewoners.

Het samenwerkingsverband Groene Helden, waarbij gebiedsontwikkeling, procesmanagment, communicatie, ontwerp, advies en groene vingers belangrijke peilers zijn, zien wij als een ‘katalysator’ of platform voor verdere vergroening en verduurzaming van Den Haag en andere gemeenten.

BUURTLABORATORIUM

De problemen waar bewoners tegenaan lopen bij het opzetten van projecten, zoals bureaucratische regels, vastgoedpartijen en ontwerpvraagstukken, vragen om expertise. Expertise die wij kunnen bieden door onze ervaring en kennis die we opgedaan hebben in onze professionele loopbaan en in het project Zeeheldentuin. Wij hebben lef, groene en duurzame idealen én een netwerk om partijen aan tafel te brengen om buurtprojecten te trekken. Wij noemen het buurtlaboratoria, een "groene hub" waar kennis, ervaring en creativiteit ingezet wordt ten behoeve van het vergroenen van de stad.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt ons om onze kennis expliciet te maken en toe te passen om andere buurtparticipatieprojecten te verwezenlijken.